fbpx
Koszyk

Brak produktów w koszyku.

REGULAMIN PROMOCJI “PRZEDŁUŻAMY DZIEŃ MAMY”

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Organizatorem Promocji „ Przedłużamy Dzień Mamy” jest firma Beliso sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Kosmatki 16, 03-982 Warszawa, KRS 0000038797, NIP 952-187-30-20
 2. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego cece.pl, zwanego dalej „Sklepem”.

§2 WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI 

 1. Promocja rozpoczyna się w dniu 26.05.2022 r. i trwa do 29.05.2022 włącznie.
 2. Promocja dotyczy tylko zamówień z wysyłką na adresy zlokalizowane na terenie Polski.
 3. W promocji mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne i prawne.
 4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez wpisanie kodu rabatowego MAMA i zaakceptowanie przyciskiem „ZASTOSUJ KUPON” podczas składania zamówienia.
 5. Kod rabatowy MAMA umożliwia zakup produktów marki Be Natural z rabatem 20%.
 6. Udział w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu Sklepu opublikowanego na: https://cece.pl/regulamin/.
 7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 8. Promocja nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.
 9. Gratyfikacji otrzymanej w promocji nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

§3 REKLAMACJE 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@sklepcece.pl.
 2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji.
 4. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW PROMOCJI

 1. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin Promocji „Przedłużamy Dzień Mamy”  jest publicznie dostępny na stronie: https://cece.pl/regulamin-promocji-przedluzamy-dzien-mamy/
 2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
  1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
  2. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
  3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 3. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację pod adresem https://cece.pl/regulamin-promocji-przedluzamy-dzien-mamy/
 4. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
 5. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://cece.pl/regulamin/ oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.05.2022 r. i obowiązuje do 29.05.2022 r. włącznie.